Logo iGer.nl Services

Disclaimer & Privacy

 

Versie: 17 oktober 2020

x  Click here for English

Begrips omschrijving

 1. Eigenaar - De Eigenaar van het domein: iGer.nl.
 2. Deze website is © Copyright beschermd vanaf het jaar: 2008.
 3. Als er wordt omschreven "wij", "we", "ons" wordt bedoelt: De eigenaar van het domein iGer.nl.
 4. Service(s) - Alles wat door deze website of gelijkwaardige naam als produkt, service of advies wordt geleverd.
 5. Persoonsgegevens - Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld uw naam, adres of e‑mailadres.
 6. Verwerkingsverantwoordelijke - De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit iGer.nl zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).
 7. Verwerker (of Subverwerker) - De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel iGer.nl zijn (als service dienstverlener), alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van iGer.nl (of haar klanten/relaties) (sub)verwerkt.
 8. Verwerken - Alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze administratie.

Contactgegevens

 1. Website(s): iGer.nl
 2. Adres: n.v.t.
 3. E-Mail: Zie Contact
 4. Telefoon: n.v.t.

Disclaimer

 1. Deze- en andere verklaringen zijn van toepassing op bovengenoemde website of dochterpagina’s van iGer.nl.
 2. iGer.nl besteedt er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
 3. De getoonde informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker van deze website. De overname van gegevens is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 4. iGer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van geleverde Services, onjuistheden of onvolkomenheden, technische storingen, noch voor problemen die worden veroorzaakt door geleverde Services. De eigenaar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik van geleverde Services of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
 5. Ook geeft iGer.nl geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.
 6. De Deelnemer die iGer Servives geniet gaat akkoord met de bepalingen van de Deelnemers - Disclaimer die binnen het [Archief] te vinden zijn. Indien je het wachtwoord niet meer weet, kun je dit opvragen bij de Helpdesk.

Privacy Verklaring

Inleiding

 1. iGer.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en/of bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De eigenaar houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen.
 2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de eigenaar van iGer.nl. In overeenstemming met de Wet AVG, en indien van toepassing, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van de dienstverlening kan de eigenaar van iGer.nl gegevens vastleggen. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, gebruik maakt van (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft of u zich registreert voor een account welke valt binnen de website van iGer.nl, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met iGer.nl.
 2. In al deze gevallen is iGer.nl (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Server gegevens

Bij de gegevens over u kan het gaan om gegevens die automatisch bij het bezoeken van de website binnen de server worden verwerkt. Uw identiteit kan echter niet aan deze gegevens worden gekoppeld. Het kan om de volgende gegevens gaan:

 1. IP adres.
 2. De browser die wordt gebruikt.
 3. Aantal keren dat de website wordt bezocht.
 4. De referentie link voordat deze website wordt bezocht.

Door u verstrekte gegevens

Bij de gegevens over u kan het ook gaan om gegevens die u op verzoek of op eigen initiatief aan iGer.nl verstrekt. Deze onderstaande gevens kunnen dan worden gekoppeld aan de bovenstaande Server gegevens, zoals:

 1. Naam, adres, telefoonnummer.
 2. E-mailadres.
 3. IP adres.
 4. Gegevens van uw Profiel.

iGer.nl verwerkt ook persoonsgegevens als iGer.nl hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

 1. iGer.nl verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens.
 2. De website van iGer.nl en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. iGer.nl kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. iGer.nl raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat iGer.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via Contact, dan wordt deze informatie verwijdert.

Hoelang worden gegevens bewaard

 1. iGer.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

 1. iGer.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iGer.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u iGer.nl een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die iGer.nl heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Contact. iGer.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

 1. iGer.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van iGer.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door iGer.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met iGer.nl op via Contact.

Delen met anderen

 1. iGer.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van iGer.nl, sluit iGer.nl een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. iGer.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw e‑mailadres

 1. Indien u uw e‑mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de eigenaar. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via Contact.

Uw IP-adres

 1. Aan alle computers en apparaten die zijn verbonden met internet, wordt een uniek nummer toegewezen dat een IP-adres (Internet Protocol) wordt genoemd. Aangezien deze nummers meestal worden toegewezen in landgebaseerde blokken, kan een IP-adres vaak worden gebruikt om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer verbinding maakt met internet. De server verzamelt IP-adressen van websitebezoekers om website-eigenaren een indruk te geven van de locaties van hun websitebezoekers. Deze methode heet geolocatie op basis van IP.
 2. Op de websites van iGer.nl worden op de server algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de eigenaar haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt de eigenaar ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

 1. JavaScripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;
 2. Cookies; dit zijn kleine bestandjes met informatie over (o.a.) uw surfgedrag. Deze cookies worden door uw browser op uw computer geplaatst en worden niet bij iGer.nl opgeslagen. Cookies zijn uniek per bezoeker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
 3. Deze technieken hebben tot doel om het surfen op de website(s) van iGer.nl makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of ontvangt van de website. Verder kunnen wij op deze wijze meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd.
 4. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Dit kunt u in uw browser instellen. Als u er voor kiest cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van onze website of andere websites die u bezoekt. Cookies kunt u via uw browser van uw computer verwijderen.
 5. Er zijn 2 soorten cookies, namelijk ‘functionele cookies’ en ‘analytics’.
 6. Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert.

Cookies t.b.v. Sociale Netwerken

Op deze website kunnen knoppen opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen kunt u voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Analytics ofwel Statistieken

 1. Analytics: Analytics is een online software waarmee statistieken van een website worden verzameld en data inzichtelijk wordt gemaakt. Zo krijgt de eigenaar van iGer.nl een goed beeld van het gedrag van de websitebezoekers en kan iGer.nl de online marketingstrategie hierop afstemmen. iGer.nl krijgt onder andere inzicht in het aantal bezoekers, waar bezoekers vandaan komen, de tijd die bezoekers spenderen op de website, op welke pagina ze de website verlaten en nog véél meer.

Google Analytics

Op dit moment maakt iGer.nl gebruik van Google Analytics.

 1. Er worden geen gegevens gedeeld.
 2. Er worden Google Anayltics Cookies gebruikt.
 3. Er is door deze website een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
 4. De IP adressen worden volgens de AVG Wet geanonimiseerd en het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
 5. Meer info op: Google Privacy en Voorwaarden over hoe Google gegevens gebruikt van Sites of Apps die Google Services gebruiken.

Google Analytics Google gebruikt zogenaamde ‘cookies’, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om te kunnen analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie (inclusief uw IP-adres) die door deze cookies over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.Google gebruikt de desbetreffende informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over websiteactiviteiten op te stellen voor de exploitanten van de website en om aanvullende diensten te leveren in verband met het gebruik van de website en internet.Google verzendt dergelijke informatie ook naar een derde als dit wettelijk vereist is of als een derde de verantwoordelijkheid heeft om deze gegevens namens Google te verwerken. Google relateert uw IP-adres nooit aan andere gegevens van Google.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en aan Google gelieerde bedrijven kunt u doen via https://policies.google.com/technologies/ads.

Statcounter Statistieken

Op dit moment maakt iGer.nl gebruik van Statcounter Statistieken.

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, werken wij met Statcounter. Via deze website worden er daarom cookies van Statcounter geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Statcounter voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen u niet persoonlijk herleiden.

Statcounter zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Statcounter verwerken. Wij hebben Statcounter geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten. Statcounter is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Statcounter conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Statcounter gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over bezoekers en bezoekersactiviteit op onze website. Deze gegevens omvatten:

 • Tijd en datum van bezoek (dit kan ons helpen bij het identificeren en plannen van drukke periodes op onze website).
 • IP-adres (dit is een numeriek label dat door een internetprovider aan een apparaat is toegewezen om het apparaat toegang tot internet te geven).
 • De IP adressen worden volgens de AVG Wet geanonimiseerd en het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
 • Browser en besturingssysteem (dit kan ons helpen ervoor te zorgen dat onze website correct functioneert in de browsers / besturingssystemen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site).
 • Apparaatinformatie, bijv. apparaattype en schermgrootte (dit kan ons helpen ervoor te zorgen dat onze website correct functioneert op de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site).
 • Verwijzende gegevens, bijv. een zoekmachine-link (dit kan ons helpen te begrijpen welke zoekmachines bezoekers helpen onze website te vinden).

Natuurlijke personen kunnen worden gekoppeld aan online-identificatoren via hun apparatuur, applicaties, instrumenten en protocollen, zoals internetprotocol (IP)-adressen, identificatiecookies of andere identificatoren zoals radiofrequentie-identificatietags. Dit kan sporen achterlaten die, met name wanneer zij met unieke identificatoren en andere door de servers ontvangen informatie worden gecombineerd, kunnen worden gebruikt om profielen op te stellen van natuurlijke personen en natuurlijke personen te herkennen.

Afmelden voor het plaatsen van cookies door StatCounter kunt u doen via https://statcounter.com/about/set-refusal-cookie.

Links naar andere websites

 1. Op iGer.nl kunt u een aantal hyperlinks naar andere websites aantreffen. iGer.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

 1. iGer.nl zal er alles aan doen om een klacht ten aanzien van uw privacy en/of persoonsgegevens op te lossen. Indien u contact heeft opgenomen met iGer.nl en uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u contact opnemen met de Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

 1. iGer.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer-Privacy verklaring. Check daarom regelmatig deze verklaring.


 

x  Klik hier voor Nederlands

Definition - Description

 1. Owner: The owner of the domain iGer.nl.
 2. This website is © Copyright protected since the year: 2008.
 3. If we define "we", "us" is meant: The owner of the domain iGer.nl.

Contact

 1. Website(s): iGer.nl
 2. Address: n.v.t.
 3. E-Mail: See Contact
 4. Telephone: n.v.t.

Disclaimer

 1. Use of the website and the associated Internet sites of institutions over which the owner has direct or indirect control (hereafter to be referred to collectively as "the institutions") is subject to the following conditions and restrictions.
 2. Access to and use of these websites (hereafter to be referred to collectively as "the sites") means that the user has agreed to the following terms. All liability for any damage which might be incurred as a result of access to and use of the sites is emphatically disclaimed by the institutions. No guarantee is given for the faultless and uninterrupted functioning of the sites.
 3. No guarantee or declaration is given, either explicitly or implicitly, as regards the accuracy or completeness of the information published on the sites or to which the sites provide access. The institutions, as well as the directors and employees of the institutions, accept no responsibility whatsoever for the information and/or recommendations published on the sites or to which access is provided via the sites. Alterations can be made to this information and these recommendations without prior notice being given.
 4. All data shown on the site, including text, photographs, illustrations, graphics, names or trade names, logos, product and service trademarks are the property of or licensed by the institutions and are protected by copyright, trademark law and/or another form of intellectual property law. These property rights or intellectual property rights are in no way transferable to persons or legal persons who have access to the site.
 5. The content of the site may only be used for non-commercial and/or private purposes. The user of the site is not permitted to reproduce, change, remove, pass on, distribute or disseminate the information on the site or make it available to third parties in exchange for payment without the express written permission of the institutions or one of the institutions.
 6. References or hyperlinks to other sites which are not the property of one of the institutions are only included for the information of the user of the sites. The institutions give no guarantee whatsoever nor do they accept any liability with regard to the content of such sites.

Privacy Statement

Introduction

 1. iGer.nl committed to protecting the privacy of its customers and visitors to its websites, and views the protection of personal data as being of fundamental importance to the operation of its business. Personal information about customers and website visitors is held securely and is treated with the utmost care. the owner complies with the requirements of the Personal Data Protection Act and other privacy legislation. The party responsible for data processing is the owner. In accordance with the requirements of the Personal Data Protection Act, the supervisory authority - the Dutch Data Protection Authority in the Hague - is notified of all processing of personal data.

Processing personal data

 1. Data is captured by the owner in the course of providing our services. Your personal details are stored when you take out a subscription to a publication or a newsletter, use our (interactive) services or, if you have an internet customer account, register an interest in one of our services, or contact the owner for some other reason. The personal information we hold includes information such as contact details, information about payments, invoices, ordered products. The owner uses this information to fulfil and process agreements with you, to provide other services, for its internal business processes, and to inform customers of (new) products and services provided by the owner. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time.

Your e‑mail address

 1. If you have specified your e‑mail address (e.g. to subscribe to a newsletter), this may be used to inform you as a customer of other relevant products and services provided by the owner that may be of interest to you. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time.

Browsing history and IP address

 1. General information on visits to the owner websites is captured and stored without visitors being identified. The purpose of this is to improve the quality of the website and users' browsing experience. This information can also be used to put targeted information on the site. This allows the owner to tailor its services to you. the owner also uses your computer's IP address for this purpose. The IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you browse the internet. This information can also be used to see how the website is being used and for analysis and reporting purposes. In principle, IP addresses are not linked to information that would identify you, unless you have given your explicit permission for this.

Use of cookies by the owner

What are cookies? Cookies are small text files containing a string of characters that can be placed on your computer or mobile device that uniquely identify your browser or device. What are cookies used for? Cookies allow a site or services to know if your computer or device has visited that site or service before. Cookies can then be used to help understand how the site or service is being used, help you navigate between pages efficiently, help remember your preferences, and generally improve your browsing experience. Cookies can also help ensure marketing you see online is more relevant to you and your interests.

What types of cookies does iGer.nl use? There are generally four categories of cookies: “Strictly Necessary,” “Performance,” “Functionality,” and “Targeting.” iGer.nl routinely uses all four categories of cookies on the Service. You can find out more about each cookie category below.

 1. Strictly Necessary Cookies. These cookies are essential, as they enable you to move around the Service and use its features, such as accessing logged in or secure areas.
 2. Performance Cookies. These cookies collect information about how you have used the Service, for example, information related to the unique username you have provided, so that less strain is placed on our backend infrastructure. These cookies may also be used to allow us to know that you have logged in so that we can serve you fresher content than a user who has never logged in. We also use cookies to track aggregate Service usage and experiment with new features and changes on the Service. The information collected is used to improve how the Service works.
 3. Functionality Cookies. These cookies allow us to remember how you’re logged in, whether you chose to no longer see advertisements, whether you made an edit to an article on the Service while logged out, when you logged in or out, the state or history of Service tools you’ve used. These cookies also allow us to tailor the Service to provide enhanced features and content for you and to remember how you’ve customized the Service in other ways, such as customizing the toolbars we offer in the right column of every page. The information these cookies collect may be anonymous, and they are not used to track your browsing activity on other sites or services.
 4. Targeting Cookies. iGer.nl, our advertising partners or other third party partners may use these types of cookies to deliver advertising that is relevant to your interests. These cookies can remember that your device has visited a site or service, and may also be able to track your device’s browsing activity on other sites or services other than iGer.nl. This information may be shared with organizations outside iGer.nl, such as advertisers and/or advertising networks to deliver the advertising, and to help measure the effectiveness of an advertising campaign, or other business partners for the purpose of providing aggregate Service usage statistics and aggregate Service testing.

How long will cookies stay on my device? The length of time a cookie will stay on your computer or mobile device depends on whether it is a “persistent” or “session” cookie. Session cookies will only stay on your device until you stop browsing. Persistent cookies stay on your computer or mobile device until they expire or are deleted.

First and third party cookies: First-party cookies are cookies that belong to iGer.nl, third-party cookies are cookies that another party places on your device through our Service. Third-party cookies may be placed on your device by someone providing a service for iGer.nl, for example to help us understand how our service is being used. Third-party cookies may also be placed on your device by our business partners so that they can use them to advertise products and services to you elsewhere on the Internet.

How to control and delete cookies? If you want to delete cookies follow the instructions at Delete Cookies. If you wish to disable your browser from receiving cookies follow the instructions at Disable Cookies. Note that if you set your browser to disable cookies, you may not be able to access certain parts of our Service and other parts of our Service may not work properly.

Google Analytics

At this moment iGer.nl is using Google Analytics:

 1. No data is shared.
 2. Google Anayltics Cookies are used.
 3. This website has entered into a processor agreement with Google.
 4. The IP addresses are anonymized according to the AVG Law and the last octet of the IP address is masked.
 5. More info at: Google Privacy and Terms about how Google uses data from Sites or Apps Using Google Services.
 1. The websites(s) with the information generated by the cookie about your use of our website (including your IP address) will be transmitted to the servers of the Analytics Company. This Analytics Company will use this information for the purpose of evaluating your use of our website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. This Analytics Company may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on the Analytics Company behalf.

Statcounter Statistics

At this moment iGer.nl is using Statcounter Statistics.

Statcounter is an online service which helps us to understand our visitors; for example, how visitors find our website, how long they spend on our site, which web pages they are most interested in etc. We use Statcounter because better understanding how visitors are interacting with our website helps us to improve the content, design and functionality of our site. This allows us to offer a better online experience to our visitors.

Statcounter uses cookies and other technologies to collect data on visitors and visitor activity on our website. This data includes:

 • Time and date of visit (this can help us to identify and plan for busy periods on our website).
 • IP address (this is a numerical label assigned to a device by an Internet Service Provider to enable the device to access the internet).
 • The IP addresses are anonymized according to the AVG Law and the last octet of the IP address is masked.
 • Browser and Operating System (this can help us to make sure that our website functions correctly in the browsers/operating systems used to access our site).
 • Device Information e.g. device type and screen size (this can help us to make sure that our website functions correctly in the devices used to access our site).
 • Referring Data e.g. a search engine link (this can help us to understand which search engines are helping visitors to find our website).

Furthermore, when you visit our website a Statcounter cookie (called "is_unique") may be placed in your browser. This cookie is used only to determine whether you are a first-time or returning visitor and to estimate unique visits to the site.

Natural persons can be associated with online identifiers through their equipment, applications, tools and protocols, such as Internet Protocol (IP) addresses, identification cookies, or other identifiers such as radio frequency identification tags. This may leave traces which, especially when combined with unique identifiers and other information received by the servers, can be used to create profiles of and recognize natural persons.

You can learn more about cookies from Statcounter and set your browser to refuse same here: https://statcounter.com/about/set-refusal-cookie/.

For further details, please see the Statcounter privacy policy the: https://statcounter.com/about/legal/#privacy.

The owner and other websites

 1. iGer.nl can contain some links to other websites. iGer.nl cannot accept any liability for the handling of your information by these parties. For further information, please read the privacy statement (if available) of the website you are visiting.

Use of IP Address

 1. Every computer and device connected to the Internet is assigned a unique number known as an Internet protocol (IP) address. Since these numbers are usually assigned in country-based blocks, an IP address can often be used to identify the country, region and city from which a computer is connecting to the Internet. The server collects the IP address of website visitors in order to provide website owners with a sense of where in the world their visitors come from. This method is known as IP geolocation.

Amendments

 1. The owner of iGer.nl reserves the right to make amendments to this privacy statement. Please check this privacy statement regularly for the latest version of the owner's privacy policy.

Contact

 1. You can contact us at Contact.